Wees gerust, wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens ter harte. Wij nodigen je dan ook uit om ons privacybeleid door te nemen. Daarin kan je terugvinden welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen, waarom wij ze verzamelen, hoe lang wij ze bewaren en hoe je je rechten kunt uitoefenen.

 

Artikel 1 – Verantwoordelijke
Dierenleven te Dennenstraat 2a 9220 Hamme, België ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0762.703.476

Artikel 2 – Persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze diensten en toepassingen kunnen wij persoonsgegevens van jou verkrijgen. Dit is in het bijzonder het geval wanneer:
Je onze website bezoekt, Je je registreert op onze website, op een sociaal mediaplatform of in ons winkelpunt, bijvoorbeeld naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling, de aankoop van een product uit het Dierenleven-gamma, Je je inschrijft voor onze wedstrijden of promotionele acties
Wij kunnen volgende persoonsgegevens over jou verkrijgen:
Je klantgegevens, waaronder naam en voornaam, profielnaam en wachtwoord van je account, (leverings)adres, emailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens, aankoophistoriek, gebruikte betaalmiddelen, waaronder je sociale media-account ID, je geboortedatum, je registratiegegevens verstrekt naar aanleiding van een inschrijving voor een wedstrijd of promotionele actie

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
Algemene doeleinden
Dierenleven zal je persoonsgegevens voor de volgende algemene doeleinden gebruiken:
Om de door jou gevraagde dienst te kunnen aanbieden
Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens van jou om de door jou gevraagde dienst te kunnen aanbieden (bv. je leveringsadres in het kader van een levering, je facturatiegegevens om je correct te kunnen factureren, de profielgegevens van je Dierenleven-account met het oog op het gebruik van onze website, enz.).
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van jou te verzamelen of te bewaren. Zo zijn wij wettelijk verplicht om in bepaalde omstandigheden een factuur uit te reiken en te bewaren (bv. bij een verkoop op afstand). Bijgevolg zullen wij je facturatiegegevens opvragen.

Daarnaast kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat Dierenleven je persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Dierenleven zal je hiervan steeds op de hoogte trachten te brengen, tenzij dit niet mogelijk is omwille van wettelijke verplichtingen.
Om fraude en inbreuken op te sporen en te bestrijden
Wij voeren verschillende controles uit om fraude en inbreuken op te sporen en te bestrijden. Zo kunnen wij nagaan of een betaling aanvaard werd, alvorens wij het product leveren bij de klant.
Tevens hebben wij camerabewaking in ons winkelpunt om de veiligheid van personen en goederen te garanderen. De aanwezigheid van camerabewaking wordt steeds gemeld aan de ingang van ons winkelpunt
Om onze diensten en processen te verbeteren.

Artikel 4 – Doorgifte aan derden
Dierenleven zal je persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Dierenleven, kan dit betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Dierenleven geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Wij zullen je hiervan vooraf trachten in te lichten.

Artikel 5 – Duur van de verwerking
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Afhankelijk van het doeleinde kan de bewaartermijn verschillend zijn. Dierenleven is bijvoorbeeld wettelijk verplicht om uitgereikte facturen 7 jaar bij te houden. Daarnaast achten wij het juridisch noodzakelijk om bepaalde gegevens te bewaren als bewijs bij geschillen en dit tot maximaal 10 jaar.
Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is, verwijderen of anonimiseren wij je gegevens 10 jaar na je laatste contact met Dierenleven.

Artikel 6 – Je rechten en de uitoefening ervan
Recht van toegang en inzage
Je hebt steeds het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en hierover bijkomende informatie te verkrijgen.
Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Dierenleven. Daarnaast heb je het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Je hebt eveneens het recht om je gegevens te laten verwijderen. In dat geval moet je er rekening mee houden dat we bepaalde diensten en producten niet meer kunnen aanbieden. Zo zullen wij bij verlies van je aankoopbewijs niet kunnen nagaan of de wettelijke garantie reeds verstreken is.
Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
Recht van intrekking van de toestemming 

 

Artikel 7 – Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van je persoonsgegevens omvat in beginsel geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Wij kunnen gebeurlijk wel een individueel profiel over jou bijhouden uitsluitend met als doel je beter te kunnen bedienen met producten en voorstellen op uw maat.

Artikel 8 – Recht om klacht in te dienen
Als je klachten hebt over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kan je ons steeds contacteren op het emailadres info@dierenleven.be Wij proberen met plezier je probleem op te lossen.

Je kunt ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Artikel 9 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van de verzamelde persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Dierenleven aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van je persoonsgegevens.

Wij wensen ook op te merken dat je als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik dat wordt gemaakt van de website vanaf je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. Wij raden je aan om eveneens de nodige veiligheidsvoorzorgen te nemen, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen.

Artikel 10 – Toegang door derden
Wij geven je persoonsgegevens niet door aan derden voor commerciële doeleinden.
Om je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers en aan ondernemingen die in onze opdracht werken. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze bedrijven.